KAŽDÝ PRÁVNY PROBLÉM MÁ RIEŠENIE....aj viacero riešení

Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie právnych a poradenských služieb v oblasti realitného práva.

Našu širokú ponuku v oblasti týchto služieb sme schopní úzko prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám či už v právnom zastúpení pred súdmi, alebo v právnom zastúpení pred orgánmi štátnej aj verejnej správy a samosprávy a taktiež pred všetkými inštitúciami a poskytovateľmi služieb.

Ku všetkým právnym kauzám zástupcovia našej spoločnosti pristupujú individuálne a dôsledne. Všestrannosť právnych služieb z rôznych oblastí realitného práva je zabezpečovaná prostredníctvom našich interných zamestnancov, ako aj externých konzultantov z okruhu advokátov, daňových poradcov, exekútorov, notárov a iných odborných konzultantov.

Zo sadzobníka poplatkov za služby našej spoločnosti z oblasti právneho a iného poradenstva nemusíte mať obavy, nakoľko ten Vám naša spoločnosť predstaví a odsúhlasí si s Vami vopred a väčšinu odmeny (pokiaľ je to možné) za naše služby si uplatňujeme spôsobom „success fee“, t.j. na základe dohodnutej percentuálnej odmeny z Vášho úplného, alebo čiastkového ekonomického výťažku v prípade Vášho čiastočného, alebo celkového úspechu.

Rozsah našich služieb:

  • Vypracovanie všetkých typov zmlúv (kúpnych, darovacích, nájomných a iných),
  • Vypracovanie všetkých typov zmlúv, vzťahujúcich sa k právam k nehnuteľnostiam (záložné práva, nájomné práva, vecné bremená),
  • Odvrátenie dražby a exekúcie nehnuteľností a majetku,
  • Zastupovanie v územnom a stavebnom konaní,
  • Zastupovanie v sporoch o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
  • Zastupovanie v pozemkovo-právnych sporoch,
  • Uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam,
  • Príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami.